Garantie op handgereedschap en accessoires

Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing op handmatig snoeigereedschap. FELCO garandeert dat het product geen materiaal- en fabricagefouten bevat gedurende twaalf (12) maanden vanaf de aankoopdatum, met inachtneming van de hieronder vermelde voorwaarden en beperkingen.

Afhankelijk van het type van de betreffende onderdelen, zijn er uitzonderingen op de garantie van toepassing:

Levenslange garantie

Alle gesmede aluminium onderdelen hebben een levenslange garantie.

Uitzonderingen:

 • De antislipbekleding van de aluminium handgrepen en hendels valt niet onder de garantie.
 • Het 231/4 aambeeld van gegoten aluminium wordt beschouwd als een verbruiksartikel.

De zakmessen FELCO 500, 501, 502, 503, 504, 505 en 506 hebben een levenslange garantie, net als de tuinbouw- en entmessen 3.90 10, 3.90 20, 3.90 40, 3.90 50, 3.90 60 en 3.91 10.

Verbruiksartikelen

Alle onderdelen zoals het blad, tegenmes, aambeeld, schokdempers en veren worden beschouwd als verbruiksgoederen.

Anderzijds is de garantie niet van toepassing onder de volgende voorwaarden en beperkingen:

 • in geval van abnormaal, ongeschikt of niet-conform gebruik van het product, in geval van verkeerde behandeling, interventie op het product, onjuiste opslag of transport;
 • bij onderhouds- en revisiestoringen in overeenstemming met de instructies in de gebruikershandleiding van het product;
 • in geval van onjuiste interventie, reparatie of onderhoud, inclusief het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires;
 • in geval van corrosie van de metalen onderdelen van het product als gevolg van onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud, blootstelling aan vochtigheid of aan chemische of corrosieve stoffen;
 • wanneer onderdelen of accessoires van een andere herkomst worden gebruikt of wanneer het verkochte product is getransformeerd of gewijzigd;
 • in geval van volledige of gedeeltelijke vernietiging van het product die niet te wijten is aan een defect of in geval van schade als gevolg van een ongeluk, een natuurramp of een brand.

FELCO verbindt zich ertoe, naar eigen goeddunken, het defecte product of de onderdelen die nodig zijn voor het verhelpen van het materiaal- of fabricagefout te repareren of te vervangen indien FELCO na inspectie het defect aanvaardt, na overlegging van een kopie van de aankoopfactuur. Reparatie of vervanging van het defecte product of de defecte onderdelen onderbreken de garantieperiode niet en starten geen nieuwe garantieperiode. Verzendkosten zijn voor rekening van de koper.

FELCO Premium Special Edition: FELCO garandeert de uiteindelijke koper dat de FELCO Premium Special Edition snoeischaar op het moment van aankoop vrij is van materiaal- en fabricagefouten, met inachtneming van de volgende voorwaarden en beperkingen: met uitzondering van messen, tegenmessen, veren en andere slijtageonderdelen, waarvoor garantie is uitgesloten. Lederen omhulsels worden ook beschouwd als een slijtageonderdeel en zijn daarom uitgesloten van de garantie.

Het zandstralen van gesmede aluminium handgrepen en de zwarte anodisatie vallen niet onder de garantie.

FELCO POWER BLADE SERIES® Fabrieksgarantieclausule

FELCO fabrieksgarantie

FELCO SA (hierna FELCO genoemd) stemt ermee in om FELCO producten (gereedschap, accu, oplader en power pack) te repareren tijdens de geldende garantieperiode onder de voorwaarden die in deze garantieovereenkomst zijn vastgelegd.

Garantie op gereedschap

Product/Gereedschap

FELCO Power Blade serie® 802, 802G, 812 of 822

Type garantie

Standaard/lopende garantie

Garantieperiode

12 maanden vanaf de aankoopdatum van het gereedschap

Voorwaarden voor verlenging

Voorwaarden voor verlenging Product dat ten minste één keer een onderhoudsbeurt heeft gehad in de voorafgaande periode van 12 maanden

Normaal gebruik van het gereedschap

FELCO Power Blade Series® 802, 802G en 812: 800.000 zaagsneden per jaar
FELCO Power Blade Series® 822: 400.000 zaagsneden per jaar
FELCO Power Blade Series® 802, 802G, 812 en 822: maximaal 3% verstopping*.

*Snijblokkering: Wanneer een gereedschap blokkeert omdat het blad vastzit in hard hout of hout met een te grote diameter.

Producten die niet onder deze garantie vallen

Batterijen, oplader en power pack

Garantiegebied

Wereldwijde geldigheid

Snoeien garantiegebied

Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Portugal, België, Nederland, Slowakije, Tsjechië, Zuid-Afrika

Garantie op batterijen, oplader en voeding

Gedekte producten

FELCO batterij 880/195 (serienummer 18DB00001 en hoger) en 880/194 (serienummer 18CB08700 en hoger)

FELCO lader 880/290.NS

FELCO accu 882-NP

Type garantie

Een batterij die buiten gebruik is vanwege een defect wordt gedekt tijdens de garantieperiode.

Een batterij die niet meer op volle capaciteit werkt zonder materiaal- of fabricagefout valt niet onder deze garantie.

Garantieperiode

24 maanden vanaf de aankoopdatum van het product

Normaal gebruik

Batterijen: 200 oplaadbeurten per jaar

Producten die niet onder deze garantie vallen

FELCO Power Blade serie 802, 802G, 812 en 822 gereedschap

Garantiegebied

Wereldwijde geldigheid

Omvang en voorwaarden van de garantie

Garantie gebreken. FELCO garandeert de eindkoper dat het product op het moment van aankoop vrij is van materiaal- en fabricagefouten (hierna "defecten" genoemd), met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze garantie.

Garantieperiode gereedschap. FELCO garandeert dat het product vrij is van defecten gedurende twaalf (12) maanden na de aankoopdatum van het gereedschap. Defecten aan de messen, tegenmessen of onderdelen in de onderhoudsset vallen onder de garantie, op voorwaarde dat het gereedschap normaal gebruikt wordt. De garantieperiode is beperkt tot twaalf (12) maanden. Na die tijd kan er geen claim meer worden ingediend. De koper dient het Defect binnen twaalf (12) maanden na de aankoopdatum te melden en een kopie van de aankoopfactuur te overleggen.

Verlenging van de garantie op gereedschap. De garantieperiode voor gereedschap kan tweemaal met twaalf (12) maanden worden verlengd, mits het gereedschap ten minste eenmaal door een erkende FELCO-reparateur of wederverkoper is onderhouden tijdens de vorige garantieperiode of verlengingsperiode van twaalf (12) maanden. De garantie-uitbreiding geldt niet voor messen of tegenmessen, deze worden beschouwd als verbruiksproducten. Service en onderhoud moeten worden uitgevoerd volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing van het gereedschap. De kosten van service en onderhoud zijn voor rekening van de koper.

Garantieperiode voor batterijen, opladers en accu's. FELCO garandeert dat de producten vrij zijn van defecten gedurende vierentwintig (24) maanden na de aankoopdatum van het product. De garantieperiode is beperkt tot vierentwintig (24) maanden. Na die tijd kan er geen claim meer worden ingediend. De koper dient het Defect binnen vierentwintig (24) maanden na de aankoopdatum te melden en een kopie van de aankoopfactuur te overleggen.

Dekking die door de garantie wordt geboden. FELCO stemt ermee in dat zij, naar eigen goeddunken, het defecte product of de defecte onderdelen die nodig zijn om de materiaal- of fabricagefouten te verhelpen, zal repareren of vervangen indien de defecten na inspectie door FELCO worden geaccepteerd. Reparatie of vervanging van het defecte product of de defecte onderdelen onderbreken of veroorzaken geen nieuwe garantieperiode of uitbreiding van de garantie voor het vervangen product of de vervangen onderdelen. De garantie dekt de arbeidskosten die gemaakt worden om het product te repareren of defecte onderdelen te vervangen. Reis- en transportkosten zijn voor rekening van de koper. Er kan geen vermindering of terugbetaling van de aankoopprijs van het product worden geëist.

Snoeigarantie. De snoeigarantie is alleen beschikbaar in de regio die limitatief gedefinieerd is in het hoofdstuk Gereedschapsgarantie en gedurende de periode van de gereedschapsgarantie, inclusief de verlenging ervan. Als het gereedschap niet binnen 48 uur na levering van het defecte gereedschap kan worden gerepareerd, zal FELCO zich inspannen om de eindkoper binnen die periode van 48 uur een vervangend gereedschap ter beschikking te stellen voor gebruik tijdens de reparatie. De tijdslimiet van 48 uur geldt buiten feestdagen en weekenden. FELCO zal zich inspannen om een hulpmiddel beschikbaar te stellen dat qua functionaliteit gelijk is aan het gekochte hulpmiddel, afhankelijk van de beschikbaarheid. De eindkoper verplicht zich het vervangende gereedschap in goede staat terug te sturen na ontvangst van het gerepareerde gereedschap.

Beperking en uitsluiting van garantie. Deze fabrieksgarantie is niet van toepassing:

 • in geval van abnormaal, ongepast of niet-conform gebruik van het product, onjuiste behandeling, werkzaamheden aan het product, onjuist transport of onjuiste opslag;
 • in geval van nalatigheid bij het onderhoud en de service volgens de instructies in de gebruikershandleiding van het product;
 • in geval van onjuiste interventie, reparatie of onderhoud, inclusief het gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires;
 • in geval van corrosie van de metalen onderdelen van het product als gevolg van onjuist gebruik, gebrekkig onderhoud, blootstelling aan vocht of chemische of corrosieve stoffen;
 • in het geval van het gebruik van onderdelen of accessoires van een andere herkomst of wanneer het verkochte product bewerkt of gewijzigd is;
 • voor de batterij, als het aantal oplaadbeurten meer dan 600 bedraagt, als de oplaad- en bedrijfstemperaturen niet in acht worden genomen of als de batterij diep ontladen is;
 • in geval van volledige of gedeeltelijke vernietiging van het product die niet te wijten is aan een defect of in geval van schade als gevolg van een ongeval, natuurramp of brand;
 • in het geval van verlies van of schade aan de software van het hulpprogramma of de door het hulpprogramma verzamelde informatie, inclusief toepassingen van derden, virussen, bugs, malware of andere interferenties;
 • in geval van overmacht.

FELCO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte, materiële of immateriële schade of verlies, winstderving of iets dergelijks van welke aard dan ook, als gevolg van het gebruik of de onbeschikbaarheid van het product.

Toepasselijk recht en jurisdictie. Op deze garantie is uitsluitend Zwitsers recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken van het kanton Neuchâtel, Zwitserland. De taal van de procedure en de uitwisseling tussen FELCO en de koper is Frans.

Deze contractuele garantie heeft geen invloed op de wettelijke garantieverplichtingen van de verkoper onder de toepasselijke wetgeving. FELCO elektrisch gereedschap is bedoeld voor professionals. Consumenten kunnen aanspraak maken op uitgebreide garantierechten tegen de verkoper in het land waar zij wonen; deze garantie is niet bedoeld om dergelijke rechten te beïnvloeden.

De garantie op uw product wordt geactiveerd wanneer de verkoop bij FELCO wordt geregistreerd. Dit proces kan op het moment van aankoop door uw wederverkoper worden uitgevoerd.

Download FPBS Garantie PDF