Gwarancja na narzędzia ręczne i akcesoria

Niniejsze warunki gwarancji dotyczą ręcznych narzędzi do przycinania. FELCO gwarantuje brak wad materiałowych i produkcyjnych produktu przez dwanaście (12) miesięcy od daty zakupu, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń przedstawionych poniżej.

W zależności od rodzaju danych komponentów obowiązują wyjątki od gwarancji:

Dożywotnia gwarancja

Wszystkie komponenty z kutego aluminium są objęte dożywotnią gwarancją.

Wyjątki:

 • Antypoślizgowe pokrycie aluminiowych uchwytów i dźwigni nie jest objęte gwarancją.
 • Kowadło 231/4 z odlewanego ciśnieniowo aluminium jest uważane za materiał eksploatacyjny

Noże kieszonkowe FELCO 500, 501, 502, 503, 504, 505 i 506 są objęte dożywotnią gwarancją, podobnie jak noże ogrodnicze i do szczepienia 3.90 10, 3.90 20, 3.90 40, 3.90 50, 3.90 60 i 3.91 10.

Materiały eksploatacyjne

Wszystkie komponenty, takie jak ostrze, przeciwostrze, kowadełko, amortyzatory i sprężyny są uważane za materiały eksploatacyjne.

Z drugiej strony, gwarancja nie ma zastosowania z zastrzeżeniem następujących warunków i ograniczeń:

 • w przypadku nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu, w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z produktem, ingerencji w produkt, nieprawidłowego przechowywania lub transportu;
 • w przypadku awarii konserwacji i remontu zgodnie z instrukcjami opisanymi w instrukcji obsługi produktu;
 • w przypadku nieprawidłowej interwencji, naprawy lub konserwacji, w tym użycia nieoryginalnych części lub akcesoriów;
 • w przypadku korozji metalowych części produktu wynikającej z niewłaściwego użytkowania, braku konserwacji, wystawienia na działanie wilgoci lub substancji chemicznych lub żrących;
 • w przypadku korzystania z części lub akcesoriów innego pochodzenia lub gdy sprzedawany produkt został przekształcony lub zmodyfikowany;
 • w przypadku całkowitego lub częściowego zniszczenia produktu, które nie jest spowodowane wadą lub w przypadku uszkodzenia w wyniku wypadku, klęski żywiołowej lub pożaru.

FELCO zobowiązuje się, według własnego uznania, do naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub części niezbędnych do usunięcia wady materiałowej lub produkcyjnej, jeśli po kontroli FELCO uzna wadę, po przedstawieniu kopii faktury zakupu. Naprawa lub wymiana wadliwego produktu lub części nie przerywa ani nie rozpoczyna nowego okresu gwarancji. Koszty wysyłki ponosi kupujący.

FELCO Premium Special Edition: FELCO gwarantuje nabywcy końcowemu, że sekatory FELCO Premium Special Edition są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w momencie zakupu, z zastrzeżeniem następujących warunków i ograniczeń: z wyjątkiem ostrzy, przeciwostrzy, sprężyn i innych części zużywających się, na które gwarancja jest wyłączona. Skórzane osłony są również uważane za części zużywające się i dlatego są wyłączone z gwarancji.

Proces piaskowania na kutych aluminiowych uchwytach, jak również czarna anodyzacja nie są objęte gwarancją.

FELCO POWER BLADE SERIES® Klauzula gwarancji producenta

Gwarancja producenta FELCO

FELCO SA (zwana dalej FELCO) zobowiązuje się do naprawy produktów FELCO (narzędzi, baterii, ładowarki i zasilacza) w obowiązującym okresie gwarancyjnym na warunkach określonych w niniejszej umowie gwarancyjnej.

Gwarancja na narzędzia

Produkt/Narzędzie

FELCO Power Blade Series® 802, 802G, 812 lub 822

Rodzaj gwarancji

Gwarancja standardowa/biegowa

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty zakupu narzędzia

Warunki przedłużenia

Warunki przedłużenia Produkt serwisowany co najmniej raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Normalne użytkowanie narzędzia

FELCO Power Blade Series® 802, 802G i 812: 800 000 cięć rocznie
FELCO Power Blade Series® 822: 400 000 cięć rocznie
FELCO Power Blade Series® 802, 802G, 812 i 822: maksymalnie 3% blokady cięcia*

*Blokada cięcia: Gdy narzędzie blokuje się z powodu zakleszczenia ostrza w twardym drewnie lub drewnie o zbyt dużej średnicy.

Produkty nieobjęte niniejszą gwarancją

Baterie, ładowarka i zasilacz

Region gwarancji

Ważność na całym świecie

Region gwarancji przycinania

Szwajcaria, Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Belgia, Holandia, Słowacja, Czechy, RPA

Gwarancja na akumulatory, ładowarkę i zasilacz

Objęte produkty

Akumulator FELCO 880/195 (numer seryjny 18DB00001 i wyższy) i 880/194 (numer seryjny 18CB08700 i wyższy)

Ładowarka FELCO 880/290.NS

FELCO Power Pack 882-NP

Rodzaj gwarancji

Akumulator, który nie działa z powodu usterki, jest objęty gwarancją w okresie gwarancyjnym.

Bateria, która przestała działać z pełną wydajnością w przypadku braku wady materiałowej lub produkcyjnej, nie jest objęta niniejszą gwarancją.

Okres gwarancji

24 miesiące od daty zakupu produktu

Normalne użytkowanie

Baterie: 200 ładowań rocznie

Produkty nieobjęte niniejszą gwarancją

Narzędzia FELCO Power Blade serii 802, 802G, 812 i 822

Region gwarancji

Ważność na całym świecie

Zakres i warunki gwarancji

Wady objęte gwarancją. FELCO gwarantuje nabywcy końcowemu, że produkt w momencie zakupu jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych (zwanych dalej "Wadami"), z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń niniejszej gwarancji.

Okres gwarancji na narzędzie. FELCO gwarantuje, że produkt jest wolny od wad przez dwanaście (12) miesięcy od daty zakupu narzędzia. Wszelkie wady ostrzy, przeciwostrzy lub części dostarczonych w zestawie konserwacyjnym są objęte gwarancją, pod warunkiem, że narzędzie jest używane zgodnie z przeznaczeniem. Okres gwarancji jest ograniczony do dwunastu (12) miesięcy. Po tym czasie nie można zgłaszać żadnych roszczeń. Kupujący powinien zgłosić Wadę w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty zakupu i dostarczyć kopię faktury zakupu.

Przedłużenie gwarancji na narzędzie. Okres gwarancji na narzędzie może zostać przedłużony dwukrotnie o dwanaście (12) miesięcy, pod warunkiem, że narzędzie było serwisowane co najmniej raz przez autoryzowany serwis lub sprzedawcę FELCO w trakcie poprzedniego okresu gwarancyjnego lub dwunastomiesięcznego (12) okresu przedłużenia. Przedłużenie gwarancji nie dotyczy ostrzy i przeciwostrzy, ponieważ są one uważane za produkty eksploatacyjne. Serwis i konserwacja muszą być przeprowadzane zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi narzędzia. Koszty serwisu i konserwacji ponosi kupujący.

Okres gwarancji na akumulator, ładowarkę i zasilacz. FELCO gwarantuje, że produkty są wolne od wad przez dwadzieścia cztery (24) miesiące od daty zakupu produktu. Okres gwarancji jest ograniczony do dwudziestu czterech (24) miesięcy. Po tym czasie nie można zgłaszać żadnych roszczeń. Kupujący powinien zgłosić Wadę w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od daty zakupu i dostarczyć kopię faktury zakupu.

Ochrona w ramach gwarancji. FELCO zgadza się, że według własnego uznania naprawi lub wymieni wadliwy produkt lub części niezbędne do usunięcia Wad materiałowych lub wykonawczych, jeśli Wady zostaną zaakceptowane przez FELCO po inspekcji. Naprawa lub wymiana wadliwego produktu lub części nie przerywa ani nie powoduje rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego lub przedłużenia gwarancji na wymieniony produkt lub części. Gwarancja obejmuje koszty robocizny poniesione w celu naprawy produktu lub wymiany wadliwych części. Koszty podróży i transportu pokrywa kupujący. Nie można żądać obniżenia lub zwrotu ceny zakupu produktu.

Gwarancja na przycinanie. Gwarancja na przycinanie jest dostępna tylko w regionie określonym restrykcyjnie w sekcji Gwarancja na narzędzia i w okresie gwarancji na narzędzia, w tym jej przedłużenia. Jeśli Narzędzie nie może zostać naprawione w ciągu 48 godzin od dostarczenia wadliwego Narzędzia, FELCO dołoży wszelkich starań, aby udostępnić nabywcy końcowemu narzędzie zastępcze do użytku podczas naprawy w ciągu tego 48-godzinnego okresu. Termin 48 godzin ma zastosowanie poza dniami ustawowo wolnymi od pracy i weekendami. FELCO dołoży starań, aby udostępnić narzędzie podobne pod względem funkcjonalnym do zakupionego, w zależności od dostępności. Nabywca końcowy zobowiązuje się do zwrotu narzędzia zastępczego w dobrym stanie po otrzymaniu naprawionego narzędzia.

Ograniczenie i wyłączenie gwarancji. Niniejsza gwarancja producenta nie ma zastosowania:

 • w przypadku nieprawidłowego, niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktu, niewłaściwej obróbki, prac przy produkcie, niewłaściwego transportu lub przechowywania;
 • w przypadku braku konserwacji i serwisowania zgodnie z instrukcjami opisanymi w instrukcji obsługi produktu;
 • w przypadku nieprawidłowej interwencji, naprawy lub konserwacji, w tym użycia nieoryginalnych części lub akcesoriów;
 • w przypadku korozji metalowych części produktu wynikającej z niewłaściwego użytkowania, braku konserwacji, narażenia na wilgoć lub substancje chemiczne lub żrące;
 • w przypadku użycia części lub akcesoriów innego pochodzenia lub gdy sprzedany produkt został przetworzony lub zmodyfikowany;
 • dla akumulatora, jeśli liczba ładowań przekracza 600, jeśli nie są przestrzegane temperatury ładowania i pracy lub jeśli akumulator jest głęboko rozładowany;
 • w przypadku całkowitego lub częściowego zniszczenia produktu, które nie jest spowodowane Wadą lub w przypadku uszkodzenia w wyniku wypadku, klęski żywiołowej lub pożaru;
 • w przypadku utraty lub uszkodzenia oprogramowania narzędzia lub informacji zebranych przez narzędzie, w tym aplikacji osób trzecich, wirusów, błędów, złośliwego oprogramowania lub innych zakłóceń;
 • w przypadku działania siły wyższej.

FELCO nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, materialne lub niematerialne szkody lub straty, utratę zysków lub tym podobne, wynikające z użytkowania lub niedostępności produktu.

Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsza gwarancja podlega wyłącznie prawu szwajcarskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy powszechne kantonu Neuchâtel w Szwajcarii. Językiem postępowania i wymiany informacji między FELCO a kupującym będzie język francuski.

Niniejsza gwarancja umowna nie ma wpływu na prawne zobowiązania gwarancyjne sprzedawcy wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Elektronarzędzia FELCO są przeznaczone dla profesjonalistów. Konsumenci mogą dochodzić rozszerzonych praw gwarancyjnych wobec sprzedawcy w swoim kraju zamieszkania; niniejsza gwarancja nie ma na celu wpływania na takie prawa.

Gwarancja na Państwa produkt zostanie aktywowana po zarejestrowaniu sprzedaży w FELCO. Proces ten może zostać przeprowadzony przez Państwa sprzedawcę w momencie zakupu.

Proszę pobrać plik PDF z gwarancją FPBS